WCB, Ice Cream Ingredient Feeder model V-3

SKU: 76480- Category:

Description

WCB, Ice Cream Ingredient Feeder model V-3, vibratory.